Läs mer

Genrebild

Här har vi samlat studier, artiklar och andra dokument som rör rätt till hälsa och papperslösas tillgång till vård.

Lagstiftning, regelverk och rekommendationer i Sverige

Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Tandvårdslag (1985:125)

Patientsäkerhetslag (2010:659)

Patientlag (2014:821)

Patientdatalag (2008:355)

Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen har ett samlat stöd för patientsäkerhetsarbete. Där finns förtydliganden till gällande lagstiftning (se ovan) och förordningar.

Vilken vård ska en region erbjuda asylsökande och papperslösa? – Socialstyrelsen

Så länge behoven överstiger hälso- och sjukvårdens resurser är prioriteringar nödvändiga. Enligt beslut i Sveriges riksdag 1997 ska prioriteringar inom sjukvården – såväl i den kliniska verksamheten som i politiska beslut om resursfördelning – baseras på en etisk plattform / Svenska Läkaresällskapet

Förenta Nationerna

Report of the Special Rapporteur, Paul Hunt, on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health: Mission to Sweden, 2007, Paul Hunt

Argumentationsunderlag

Varför skall asylsökande och papperslösa ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare? 2009 

Ett argumentationsstöd 

Utredningar

SOU 2011:48 Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet 2011

Studier och rapporter

SVERIGE

SMER 2020:6 Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd – Etiska aspekter på behanding som kräver eftervård

Läkare Utan Gränser 2005: Gömda utestängs från hälso- och sjukvård    

EUROPA

Platform for Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM): Access to Health Care for Undocumented Migrants in Europe 

Médecins du Monde (Läkare i Världen) 2009: Médecins du Monde publishes the new report of the European Observatory, Access to healthcare for undocumented migrants in 11 European countries 

Román Romero-Ortuño 2004: Access to health care for illegal immigrants in the EU: should we be concerned

 

Artiklar

LÄKARTIDNINGEN

Thomas Flodin: Vägra vägra vård (ledare) 2008

Henry Ascher, Anders Björkman, Lars Kjellström, Tor Lindberg: Diskriminering av papperslösa i vården leder till lidande och död 2008

Mattias Ohlsson: Irreguljära migranter står utanför svens sjukvård 2006

Henry Ascher m fl : Ny lag strider mot mänskliga rättigheter 2005

 

Reportage: Frivilliga hjälper gömda flyktingar att få vård 2006

 

OMVÅRDNADSMAGASINET

Ania Willman: Papperslösa flyktingar måste ha rätt till Hälso- och sjukvård

Sara Bergqvist Månsson: Kamp för vård till papperslösa flyktingar