Läs mer

Genrebild

Här har vi samlat studier, artiklar och andra dokument som rör rätt till hälsa och papperslösas tillgång till vård.

Lagstiftning, regelverk och rekommendationer i Sverige

Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Tandvårdslag (1985:125)

Patientsäkerhetslag (2010:659)

Patientlag (2014:821)

Patientdatalag (2008:355)

Förvaltningslag (2017:900)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen har ett samlat stöd för patientsäkerhetsarbete. Där finns förtydliganden till gällande lagstiftning (se ovan) och förordningar.

Vilken vård ska en region erbjuda asylsökande och papperslösa? – Socialstyrelsen

Så länge behoven överstiger hälso- och sjukvårdens resurser är prioriteringar nödvändiga. Enligt beslut i Sveriges riksdag 1997 ska prioriteringar inom sjukvården – såväl i den kliniska verksamheten som i politiska beslut om resursfördelning – baseras på en etisk plattform / Svenska Läkaresällskapet

Förenta Nationerna

Report of the Special Rapporteur, Paul Hunt, on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health: Mission to Sweden, 2007, Paul Hunt

Argumentationsunderlag

Varför skall asylsökande och papperslösa ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare? 2009 

Ett argumentationsstöd 

Om rätten till tolk

Socialstyrelsen (särskilt reglerad)

Förvaltningslagen 13§

Patientlagen 3kap 6-7§

 

Utredningar

SOU 2011:48 Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet 2011

Studier och rapporter

SVERIGE

SMER 2020:6 Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd – Etiska aspekter på behanding som kräver eftervård

Läkare Utan Gränser 2005: Gömda utestängs från hälso- och sjukvård    

EUROPA

Platform for Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM): Access to Health Care for Undocumented Migrants in Europe 

Médecins du Monde (Läkare i Världen) 2009: Médecins du Monde publishes the new report of the European Observatory, Access to healthcare for undocumented migrants in 11 European countries 

Román Romero-Ortuño 2004: Access to health care for illegal immigrants in the EU: should we be concerned

 

Artiklar

LÄKARTIDNINGEN

Thomas Flodin: Vägra vägra vård (ledare) 2008

Henry Ascher, Anders Björkman, Lars Kjellström, Tor Lindberg: Diskriminering av papperslösa i vården leder till lidande och död 2008

Mattias Ohlsson: Irreguljära migranter står utanför svens sjukvård 2006

Henry Ascher m fl : Ny lag strider mot mänskliga rättigheter 2005

 

Reportage: Frivilliga hjälper gömda flyktingar att få vård 2006

 

OMVÅRDNADSMAGASINET

Ania Willman: Papperslösa flyktingar måste ha rätt till Hälso- och sjukvård

Sara Bergqvist Månsson: Kamp för vård till papperslösa flyktingar